Miljöpolicy

Långsiktigt hållbar

Vi bedriver ett aktivt miljöarbete genom att ständigt förbättra verksamhetens miljösituation baserat på ekonomiska och affärsmässiga förutsättningar.

Vår övertygelse är att detta leder till ett attraktivare företag för både medarbetare, kunder och leverantörer. Vi arbetar för att minska vår negativa miljöpåverkan och på så sätt bidrar vi till en utveckling som är långsiktigt hållbar.

Miljöanpassade alternativ

Som återförsäljare av tjänster och produkter inom IT-området strävar vi efter att välja miljöanpassade produkter och verkar för att det ska finnas miljöanpassade alternativ inom alla våra produktavsnitt. Vi arbetar också för att utveckla och sälja lösningar som minskar våra kunders påverkan på miljön.

Vi jobbar aktivt för miljöfrågor

Vi tar också ett aktivt ansvar för att skapa opinion och medvetandegöra vår omvärld om vikten av att ta miljöfrågor på allvar och att alla behöver bidra till det globala miljöarbetet. Detta gör vi genom att lyfta fram miljöbudskapet i vår marknadsföring, ta aktiv ställning för miljövänliga alternativ och kommunicera detta till kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vårt miljöarbete kommuniceras kontinuerligt till medarbetare, leverantörer och kunder.

Vi utbildar och involverar alla våra anställda i miljöarbetet.

Vi bedriver vår verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftning och uppnår de av myndigheterna fastställda miljökrav.

Niklas Tiger, VD
2010-11-01

Mer information